عید مبارک !
اشک ما را را چرا در آوردی؟!
برگرد ...
فریاد بزن!