وقتی طلبیده نمی شوی ......
دستانم بوی تبر می دهد !
حاجیه خانوم؟؟!!