خانوم خیلی مخلصیم
دلم تنگه ...
پامنار رو عشقه!
از وطنم !
شمارش معکوس آغاز شد
از ایران سلام
خدا حافظ وطن...
باز پای گنهکاری به آستانت وا شده است
باز هوای وطنم آرزوست...