طعم شیرین ع م ه شدن!
فرق یک معلم با یک کامپوتر!
وقتی مثل همه نباشی
کلاس اولی ها!
پرواز....
وقتی دریای خزر به مرز صدا و سیما تجاوز کند!
یا لیتنا کنا معک....
W.C ! ! !
حسرت یا لذت ؟!
از یک بچه هم کمتریم؟!
   1   2      >