دوران شر و فتنه و طوفان حیرت است ...
بالاخره ما رو هم طلبیدی؟!...
بهر خدا گرد گناهان تو مگرد
بی لیاقتی!
اگر پیامبر یکی دو روزی میهمانت شود! If Prophet Muhammad Visited
جانِ جان ست، اگر جای ندارد چه عجب؟
شبانه بود که آمد شبانه بود که رفت ....
عشق و حال بکن اما یادت نره که.....
سال ها می گذرد حادثه ها می آید ....
بند کفن فلسفه دارد!
   1   2      >