این درد را کجا بریم؟ از ما ست که بر ما ست.
بگذار به ما بخندند!
قرآن پژوه محترم من به شما معترضم.
برای تو چه فرقی می کند؟ سه سال یا حبس ابد ؟!