اولین باری که دیدمت | تقدیم به شهید بحرین کریم فخراوی