اولین باری که دیدمت | تقدیم به شهید بحرین کریم فخراوی
و باز از بحرین می نویسم
از رنجی که می بریم ....
سکوت تلخ
روحانی امریکایی !
باران محرمی
حوله های اشک ...
تحلیل بی تحلیل !
...دیگه انقدر ذوق زده نشم!
   1   2      >